Din sivilstatus

Gift med fellesbarn og særkullsbarn

 
 

Når dere har fellesbarn og minst en av dere har særkullsbarn, har lengstlevende overfor fellesbarna rett til å sitte i uskifte med det som inngår i felleseiet som det ikke kan rådes over ved testament, nemlig pliktdelsarven. Overfor særkullsbarna til den som gikk bort først, har gjenlevende ikke rett til å sitte i uskifte, men uskifte kan avtales med særkullsbarna.

For å kunne sitte i uskiftet bo med særeie må det enten være bestemt i testament eller ektepakt, eller alle arvingene må samtykke til det.

Gjenlevende ektefelles rett til arv og uskifte kan oppheves, helt eller delvis, ved testament som denne ektefellen er blitt gjort kjent med.

Gjenlevende ektefelle har krav på en minstearv på 4 ganger folketrygdens grunnbeløp (4 G tilsvarer fra 1.5.18 kr 387 532).

Dersom det ikke foreligger testament arver gjenlevende ektefelle 1/4. Dersom 1/4 er mindre enn minstearven på 4 G, er det reglene om minstearv som gjelder.

Siden du har barn er det begrensninger på hva du kan testamentere bort. Barn har i utgangspunktet krav på 2/3 av det du etterlater deg som pliktdelsarv, og hvis du ikke har testament får de alt utover ektefellearven på 1/4 prosent.

Ved testament kan man bestemme at gjenlevende ektefelle skal arve 1/3 av det man etterlater deg, samt at pliktdelsarven til barn skal begrenses inntil kr 1 million til hvert barn. Dette betyr for eksempel at dersom du har to barn og etterlater dere verdier for kr 4 millioner, kan du ved testament bestemme at verdier for kr 2 millioner (50%) skal gå til gjenlevende ektefelle, så lenge det er minst kr 1 million igjen til hvert av barna.  Dette kan være et virkemiddel hvis man ønsker å sikre at gjenlevende ektefelle skal kunne bli boende i felles bolig etter dødsfallet, ettersom man ikke kan kreve uskifte overfor særkullsbarn. Dette kan gjøres i kombinasjon med et gjensidig testament, som bestemmer hva som skal skje når lengstlevende går bort eller skifter tidligere, for eksempel ved nytt ekteskap.

Ved testament kan man også innskrenke gjenlevende ektefelles rettigheter etter arveloven, forutsatt at gjenlevende var gjort kjent med testamentet før ektefellen døde. Minstearven på 4 G til gjenlevende ektefelle kan ikke innskrenkes ved testament.

Det er ofte en god løsning at man i ekteskap der det finnes særkullsbarn lager et gjensidig testament der lengstlevende for eksempel arver den som går bort først i så stor grad som mulig, samtidig som testamentet bestemmer hvordan verdiene skal fordeles når lengstlevende går bort eller skifter tidligere, for eksempel på grunn av nytt ekteskap. Hvis det man ønsker kommer i strid med særkullsbarn pliktdelsarv, kan det løses ved å supplere testamentet med en uskifteavtale med særkullsbarna.

Et testament skal være skriftlig og uttrykke at det er et testament. Det skal signeres, og din signatur skal bekreftes av to myndige vitner. Dette er et såkalt formkrav som må oppfylles for at testamentet skal være gyldig.

Dersom du på et senere tidspunkt ønsker å endre testamentet, kan du rive det gamle i stykker og lage et helt nytt, eller du kan lage et tilleggstestament. Dette gjelder også gjensidige testamenter. Vil du oppheve det uten å lage nytt testament, river du det ganske enkelt i stykker. Deretter kan du når som helst lage et nytt testament.

For å være sikker på at testamentet fremlegges for dine arvinger, anbefales det at du leverer det til oppbevaring hos din lokale tingrett. Du må ta med deg legitimasjon og betalingskort for gebyret på kr 904 (2018). Du kan selvsagt hente testamentet tilbake hos tingretten når som helst for å rive det i stykker.

Navn
Navn
(valgfritt – du behøver ikke å oppgi navn nå)
Jeg er gift med fellesbarn og særkullsbarn og ønsker å motta en vurdering av hvordan et skreddersydd testament for meg kan se ut og et uforpliktende pristilbud på e-post *

All informasjon behandles konfidensielt, og denne juridiske tjenesten er underlagt norsks lovs regler om god advokatetikk og taushetsplikt.


Testament på 1 2 3:

1: VELG din sivilstatus

Velg din sivilstatus og kategori, og beskriv hva du ønsker å oppnå med ditt testament. Få deretter en gratis video- eller telefonsamtale for en skriftlig vurdering av hvordan ditt testament bør se ut, sammen med et fastpristilbud.

2: FYLL UT SKJEMA

Hvis du vil at vi skal lage ditt testament mottar du et skjema for alle opplysninger vi trenger, som vi fyller ut i fellesskap under en ny video- eller telefonsamtale, etter at faktura er betalt.

3: MOTTA DITT TESTAMENT

Deretter mottar du innen 5 arbeidsdager ditt skreddersydde testament.

 
 

Ordforklaringer

Se arvetavlen her

Uskifte er et rettslig begrep som innebærer at den som lever lengst av to ektefeller har rett til å overta alt det den avdøde ektefellen eide og disponere over dette, uten å måtte gjøre opp arven med arvingene til den som døde først. Arvingene etter førstavdøde vil således ikke kunne kreve å få noen arv før den gjenlevende ektefellen også er død.

Retten til uskifte gjelder ikke for avdødes særeie, uten samtykke fra alle arvingene, med mindre noe annet er fastsatt i ektepakt. Når den som døde først hadde barn med en annen enn den lengstlevende ektefellen (særkullsbarn), har dette barnet (eller barnets livsarvinger) anledning til å nekte uskifte. Lengstlevende må med andre ord få tillatelse fra avdødes særkullsbarn for å sitte i uskiftet bo. Når gjenlevende ektefelle har opprettet et uskiftet bo, kan det deles ut midler fra dette boet til arvingene hvis det deles ut til alle arvingene samtidig.

Livsarving er en arving i rett nedstigende linje (barn, barnebarn osv.). En livsarving har krav på pliktdelsarv, hvilket betyr at arvelateren ikke ved testament kan frata livsarvingen arveretten.

Pliktdelsarv begrenser retten til å disponere over sin formue ved testament, idet barn, barnebarn osv oldebarn osv (livsarvingene) har krav på en viss brøkdel av arven (pliktdel). 2/3 av formuen til arvelateren er pliktdelsarv til livsarvingene. Hvert barns pliktdelsarv fra hver forelder er likevel ikke mer enn kr 1 million og kan begrenset ned til dette beløpet ved testament. Grensen for fjernere livsarvinger (barnebarn og oldebarn osv) er minst kr 200.000, men sumgrensen er likevel kr 1 million, slik at dersom er arving med 7 barn gir avkall på arv, må hans 7 barn dele kr 1 million.

Felleseie er formuesordningen mellom ektefeller som inntrer automatisk når partene gifter seg, med mindre det ved ektepakt (avtale) er bestemt at de skal ha helt eller delvis særeie. I mangel av slik særeieavtale vil alt det ektefellene eier gå inn i felleseiet.

Særkullsbarn er barn som en person har med en annen enn sin ektefelle eller samboer.

Testament er et dokument som inneholder en opptegnelse av hva som skal skje med eiendelene man etterlater seg. Med unntak for arvelovens bestemmelser om pliktdelsarv til livsarvinger (barn, barnebarn osv), kan man ved testament fullt ut fravike arvelovens arvetavle, og man kan også begrense ektefellens arv til 4G (G=folketrygdens grunnbeløp).

Gjensidig testament er et dokument hvor to eller flere personer oppretter testament til fordel for hverandre.

Uskifteavtale er en avtale der særkullsbarn gir sin forelders ektefelle rett til å sitte i helt eller delvis uskifte, ettersom retten til uskifte gjelder ikke i forhold til førsteavdødes særkullbarn, og derfor må etableres ved avtale med særkullsbarna.